در لیست پر در آمد ترین خواننده های دنیا لیل وین 5ام شد:دی
با در آمدی معادل :  $23.1 million